Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu

03 mar 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Informacja Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z uchwałą (nr XXIV/169/21) Rady Miejskiej w Lubinie od 1 kwietnia 2021 r. odpady komunalne będą odbierane przez gminę wyłącznie od nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych (w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych).

Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z dniem 1 kwietnia 2021 r., zostaną wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest między innymi sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły, szpitale. Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości pozostających poza systemem gospodarki odpadami

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poza obowiązkiem zawarcia umowy na odbieranie odpadów, powinien w szczególności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin):

 1. prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na frakcje:
  • papier,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • bio,
  • odpady zmieszane;
 2. wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów;
 1. pozbywać się odpadów z minimalną częstotliwością:
 1. odpady metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
 2. odpady z papieru - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
 3. odpady ze szkła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
 4. bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 5. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 1. utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Górne stawki za odbieranie odpadów

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XV/106/20 z dnia 25 lutego 2020 r. maksymalne stawki za odbieranie odpadów, jakie mogą być zastosowane przez podmiot odbierający odpady komunalne to:

 • 250,00 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 500,00 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Brak zawarcia umowy

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie zawrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych zaistnieje podstawa do wydania z urzędu decyzji, w której ustala się:

 1. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
 2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr XV/106/20 z dnia 25 lutego 2020 r.;
 3. terminy uiszczania opłat;
 4. sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia.

Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest ona na okres 1 roku (to jest przez okres 1 roku odpady komunalne odbierane są od danego właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wybrany przez Gminę Miejską Lubin) i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.