Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05 gru 2017

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 17 października 2017r. Rada Miejska w Lubinie podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi: od 1 stycznia 2018r.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nieruchomości zamieszkałe:

  • 15,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 18,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny:

0,12 m3 – 41,40 zł;
0,14 m3 – 48,30 zł;
0,24 m3 – 82,80 zł;
0,66 m3 – 227,70 zł;
1,10 m3 – 379,50 zł;
4,00 m3 - 1380,00 zł;
8,00 m3 - 2760,00 zł.

    0,12 m3 – 48,20 zł;
    0,14 m3 – 56,30 zł;
    0,24 m3 – 96,50 zł;
    0,66 m3 – 265,30 zł;
    1,10 m3 – 442,20 zł;
    4,00 m3 – 1607,90 zł;
    8,00 m3 – 3215,80 zł.

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji zostaną doręczone wszystkim właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.