Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

24 cze 2020

Informujemy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych w związku ze zmianą stawki opłaty obowiązani są złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie może spowodować wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości (zabudowa jednorodzinna), którzy otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

42733.jpg