MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. pobierz dokument

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. pobierz dokument

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów pobierz dokument