MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Uchwały

  • Uchwała nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XIX/173/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r.,

w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Lubinie  z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Lubinie  z dnia 20 listopada 2012 r.  

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. pobierz dokument

 

  • Uchwała nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Lubinie  z dnia 20 listopada 2012 r.  

w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin. pobierz dokument