MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Ustawy

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

      Dz.U. 2018.1454 t.j. pobierz ustawę

 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

       t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730. pobierz ustawę