MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs wiedzy 2014/2015

Konkurs wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin

5238.jpgW związku z przeprowadzoną w  maju i czerwcu br. akcją „Dobre rady na odpadyw klasach trzecich szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ogłasza Konkurs wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W Konkursie mogą brać udział dzieci klas czwartych szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Celem  Konkursu  jest:

1. Propagowanie wiedzy na temat:

  • Gminy Miejskiej Lubin w zakresie działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie;
  • selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin;
  • dbałości o czystość środowiska naturalnego.

2. Przygotowanie Uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.

3. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: klasowym, szkolnym i  międzyszkolnym.

Pierwszy etap - Eliminacje na szczeblu klasowym - przeprowadzony zostanie w dniach 03 -07.11.2014r. w szkołach.

Drugi etap - Eliminacje na szczeblu szkolnym będzie przeprowadzony w szkołach w dniach 12-16.01.2015r.

Etap III -  Finał międzyszkolny odbędzie się w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

W Konkursie nagrodzeni zostaną członkowie drużyn etapu międzyszkolnego, którzy zajęli  I – III miejsce oraz szkoła, z której pochodzi zwycięska drużyna.

Udział w Konkursie należy zgłaszać do Organizatora Konkursu: mailowo na adres i.jankowska@mpwik.lubin.pl lub telefonicznie na nr tel. 76-746-80-93.

Wszelkich dodatkowych informacji, związanych z Konkursem udziela Pani Iwona Jankowska, Inspektor ds. obsługi systemu gospodarki odpadami.