MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

O nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. zajmujące się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków komunalnych poszerzyło swoją działalność i oprócz podstawowych obowiązków zajmuje się również zarządzaniem systemem gospodarki odpadów komunalnych.

Gmina Miejska Lubin powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie na podstawie uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Lubiniez dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin.

W związku z powyższym MPWiK Sp. z o.o. odpowiada za:

  • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zarządzaniem gospodarką odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu i zagospodarowującemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • zapewnienie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu.