MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuje się, co następuje:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Lubina, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, tel. 76 7468100, dane kontaktowe inspektora danych osobowych: iodo@um.lubin.pl;
2) informacji i pomocy w realizacji przysługujących Panu/Pani uprawnień udziela również jako podmiot przetwarzający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59-300 Lubin, tel. 76 7468001, mpwik@mpwik.lubin.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora: rodo@mpwik.lubin.pl;
3) przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), a to w szczególności w związku z wykonywaniem przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie kompetencji organu podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym prowadzenia postępowań podatkowych i czynności sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja) oraz wykonywania czynności związanych z windykacją i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w tym przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz do upływu wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa terminów przedawnienia zobowiązań i praw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po zrealizowaniu tych celów - przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5) w zakresie i na warunkach wynikających z rozporządzenia 2016/679 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach powołanych w pkt 3; zgodnie z tymi przepisami niepodanie danych osobowych może wpływać na przebieg i rezultat podejmowanych czynności, w tym na możliwość rozpoznania Pani/Pana wniosku lub zapewnienie Pani/Panu możliwości udziału w postępowaniu;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym do tego organom władzy publicznej, uczestnikom prowadzonych postępowań, w tym stronom i biegłym, na zasadach określonych w przepisach powołanych w pkt 3 oraz podmiotom, które na podstawie umowy wykonują czynności przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne;
8) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuje się, co następuje:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59-300 Lubin, tel. 76 7468001, mpwik@mpwik.lubin.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@mpwik.lubin.pl.
2) Przetwarzanie danych osobowych w celu zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie: (1) art. 6 ust. 1 li. c rozporządzenia 2016/679, tj. w celu wykonywania obowiązków prawnych administratora, np. rozpatrywania skarg, wystawiania i przechowywania faktur; zabezpieczenia na potrzeby organów władzy publicznej nagrań rozmów telefonicznych oraz zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń; (2) art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/79 w celu wykonania zadań publicznych przez nas realizowanych, takich jak odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki, prowadzenia zbierania odpadów oraz rozpatrywania zgłoszeń/skarg/wniosków związanych z tymi zadaniami; (3) art. 6 ust. 1 lit. f do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i właściwej organizacji pracy oraz obsługi klientów, a w szczególności w celu ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora oraz rejestrowania rozmów telefonicznych; (4) udzielonej przez Państwa zgody w związku z  uczestnictwem w organizowanych przez nas konkursach i akcjach edukacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679).
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2 oraz wykonywania obowiązków prawnych i korzystania z przysługujących nam kompetencji i uprawnień; dane z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
4) W zakresie i na warunkach wynikających z rozporządzenia 2016/679 przysługuje Pani/Panu prawo (1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełniania danych osobowych; (3) przenoszenia danych; (4) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody; (7) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Podanie danych osobowych może być warunkiem rozpatrzenia zgłoszeń/skarg/wniosków oraz podjęcia innych czynności w związku z wykonywanymi zadaniami publicznymi; może być warunkiem udziału w organizowanych przez nas konkursach i akcjach edukacyjnych.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym do tego organom władzy publicznej, podmiotom wykonujących zlecone przez Administratora zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz podmiotom, które na podstawie umowy, wykonują niezbędne czynności przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie.
7) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.