MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Ochrona danych osobowych

Co to jest RODO?

RODO to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

Na jakiej podstawie możemy przetwarzać dane osobowe?

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych dbamy o to, aby następowało na podstawie wynikającej bezpośrednio z RODO lub odpowiednich przepisów prawa krajowego.

W zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może następować:

  • w celu wykonania zadań publicznych przez nas realizowanych, takich jak odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w  pojemniki;
  • w celu sprawowania przez nas kompetencji organu właściwego w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i właściwej organizacji pracy oraz właściwej obsługi klientów w ramach prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora; w tym celu może być prowadzony monitoring rozmów telefonicznych (w tym poprzez ich nagrywanie), a na terenie siedziby Administratora monitoring wizyjny, obejmujący m.in. utrwalanie obrazu;
  • w celu realizacji obowiązków obciążających Administratora, związanych z przepisami prawa podatkowego, rozpoznawaniem skarg i reklamacji, wydawaniem zaświadczeń;
  • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w związku z uczestnictwem w organizowanych przez nas konkursach i akcjach edukacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1,  59-300 Lubin, tel. 76 746 80 01, mpwik@mpwik.lubin.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora -  Panią Magdaleną Cirko : rodo@mpwik.lubin.pl, a w zakresie danych osobowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, tel. 76 746 81 00.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne, odbierają odpady komunalne). Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.

Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

W przypadkach określonych prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych odpowiednim organom lub podmiotom, które mają do tego tytuł prawny.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą tak długo jak jest to dozwolone przepisami prawa i konieczne dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane oraz wykonywania obowiązków prawnych i korzystania z przysługujących nam kompetencji i uprawnień.

Jakie prawa Państwo posiadają?

Na podstawie RODO i zasadach w nim określonych mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • ich sprostowania;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przeniesienia danych.

Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.