MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Informacje

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin  od 1 lipca 2013 r. nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W ramach funkcjonującego systemu, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych określonych w deklaracji w siedzibie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z takich nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty uzależnionej od sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość należy uważać każdą osobę od niemowlęcia do osoby starszej. Wiek osoby zamieszkującej nie ma wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki uzależniona jest od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych zapłacą więcej niż osoby, które będą segregować odpady.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin,  po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do
14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.  

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin  od 1 lipca 2013 r. są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji.
W  przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zobowiązanym do złożenia „deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych określonych w deklaracji w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z takich nieruchomości stanowi  iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty uzależnionej od sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość należy uważać każdą osobę od niemowlęcia do osoby starszej. Wiek osoby zamieszkującej nie ma wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki uzależniona jest od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych zapłacą więcej niż osoby, które będą segregować odpady.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin,  po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne od 1 lipca 2013 r. nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W ramach funkcjonującego systemu, każdy właściciel takiej nieruchomości  zobowiązany jest do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych określonych
w deklaracji w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. u. z 2017 r. poz. 1289 t. j.) przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od pojemności pojemnika. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z takich nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników określonej pojemności oraz stawki opłaty ustalonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Lubinie.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin,  po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Informacje dla właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane)

Właściciele nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne od 1 lipca 2013 r. nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W ramach nowego systemu, każdy właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych określonych w deklaracji
w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w zależności od liczby osób  zamieszkujących daną nieruchomość oraz pojemności pojemników. W związku z powyższym w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat.

Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość należy uważać każdą osobę od niemowlęcia do osoby starszej. Wiek osoby zamieszkującej nie ma wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki uzależniona jest od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych zapłacą więcej niż osoby, które będą segregować odpady.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin,  po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku to nieruchomości, które nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, wykorzystywane są tylko do celów związanych z wypoczynkiem.

Od 20 lipca 2016 r. właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobowiązani są do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych określonych w deklaracji w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) przyjęła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, określoną w uchwale nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Wysokość stawki uzależniona jest od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych zapłacą więcej niż osoby, które będą segregować odpady.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin,  po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie złożonej deklaracji naliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości będą uiszczać corocznie i z dołu, w terminie do 14 stycznia roku następnego po roku , w którym powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.