MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Kalkulator opłat

Kalkulator opłat obowiazujących po 01.07.2020 r.
Wylicz swoje opłaty
 

Dobierz pojemniki na odpady zmieszane tak, aby osiągnąć minimalną wymaganą pojemność

Odpady zmieszane

Papier

Metale

Szkło

Bio odpady

Ilości oraz pojemności pojemników na odpady selektywnie zbierane zostaną dobrane wg. potrzeb właściciela nieruchomości przez firmę odbierającą odpady
 
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i niezamieszkałej.