MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97, 76 746 88 96

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Zasady wpłat

ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie przypomina o zasadach dotyczących uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Dokonując wpłaty.

 1.1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
(z wyjątkiem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku).

a) Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, na indywidualny rachunek bankowy;

b) Wpłat w każdym miesiącu należy dokonywać w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lubinie nr XVI/113/20 z dnia 19 maja 2020 r. i nr XVII/121/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty);

c) Do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy zobowiązany jest płatnik, który złożył deklarację o wysokości opłaty;

d) W tytule przelewu należy wpisać „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (bez konieczności wskazywania konkretnego miesiąca).

1.2 Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

a) Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi corocznie i z dołu, w terminie do 14 stycznia roku następującego po roku, w którym powstał obowiązek poniesienia tej opłaty;

b) Wpłat w każdym roku należy dokonywać w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji
o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lubinie nr XVI/113/20 z dnia 19 maja 2020 r. i nr XVII/121/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty);

c) Do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy zobowiązany jest płatnik, który złożył deklarację o wysokości opłaty;

d) W tytule przelewu należy wpisać „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (bez konieczności wskazywania konkretnego roku).

2. Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami skutkuje:

  • Naliczaniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
  • Skierowaniem do zobowiązanego upomnienia, którego koszt wynosi 11,60 zł;
  • Wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej;
  • Naliczeniem kosztów postępowania egzekucyjnego.

W przypadku otrzymania upomnienia w związku z brakiem wpłat, dokonując wpłaty należy w tytule przelewu wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnienia”.

3. Nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wyższej niż zadeklarowana powoduje powstanie nadpłaty. W celu zwrotu nadpłaty należy dostarczyć do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie oświadczenie o numerze konta  bankowego, natomiast w celu zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań należy złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty.

Informacje o stanie indywidualnego konta płatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w siedzibie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1 w pokoju 310, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 oraz telefonicznie pod numerami 76-746-80-77, 76-746-80-78, 76-746-80-79 i 76-746-80-95.