MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Jak segregować?

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że  selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. 

Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na poszczególne rodzaje
i przekazywanie ich odbiorcy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XI/79/19 z dnia 21 listopada 2019 r., z późn. zm. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin selektywnemu zbieraniu i pozbywaniu się odpadów podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. Papier i tektura;
 2. Metal;
 3. Tworzywa sztuczne;
 4. Szkło opakowaniowe;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Ulegające biodegradacji;
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. Przeterminowane leki i chemikalia;
 9. Zużyte baterie i akumulatory;
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
 12. Zużyte opony.

Pozostałe wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią odpady zmieszane i należy je gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest, by posegregowane odpady wrzucić do pojemników lub worków, oznaczonych według  następującej kolorystyki: niebieski, żółty, brązowy, czarny, zielony.

 

O tym co wolno, a czego nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników można przeczytać poniżej:

42254.jpg

 

42253.jpg

 

42804.jpg

 

WYSZUKIWARKA ODPADÓW: Gdzie wyrzucić?