MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Jak segregować

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, musi pamiętać, że należy to robić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. 

Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na poszczególne rodzaje
i przekazywanie ich odbiorcy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XIX/177/16 z dnia 21 czerwca 2016 r., na terenie Gminy Miejskiej Lubin selektywnemu zbieraniu i pozbywaniu się odpadów podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. papier i tektura;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło opakowaniowe;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. ulegające biodegradacji;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
 12. zużyte opony.

Pozostałe wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią odpady zmieszane i należy je gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest, by posegregowane odpady wrzucić do pojemników oraz worka, oznaczonych według  następującej kolorystyki: niebieski, żółty, brązowy, czarny, zielony.

O tym co wolno, a czego nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników można przeczytać poniżej: Co i gdzie wrzucać?

Jak segregowac odpady 1/2

Jak segregować odpady 2/2