MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Wysokości opłat

1. Nieruchomości zamieszkałe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi w przypadku pojemnika o pojemności:

 • 0,12 m3 - 41,40 zł;
 • 0,14 m3 - 48,30 zł;
 • 0,24 m3 - 82,80 zł;
 • 0,66 m3 - 227,70 zł;
 • 1,10 m3 - 379,50 zł;
 • 4,00 m3 - 1380,00 zł;
 • 8,00 m3 - 2760,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi w przypadku pojemnika o pojemności:

 • 0,12 m3 - 48,20 zł;
 • 0,14 m3 - 56,30 zł;
 • 0,24 m3 - 96,50 zł;
 • 0,66 m3 - 265,30 zł;
 • 1,10 m3 - 442,20 zł;
 • 4,00 m3 - 1607,90 zł;
 • 8,00 m3 - 3215,80 zł.

3. Nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat zgodnie z pkt 1 i pkt 2.

4. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

a) 289,80 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

b) 337,70 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.