MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Kalkulator opłat

Wylicz swoje opłaty

Dobierz pojemniki na odpady zmieszane tak, aby osiągnąć minimalną wymaganą pojemność

Ilości oraz pojemności pojemników na odpady selektywnie zbierane zostaną dobrane wg. potrzeb właściciela nieruchomości przez firmę odbierającą odpady
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i niezamieszkałej.

Przy obliczaniu wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wybrać taki sam sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) dla część zamieszkałej i niezamieszkałej.