MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pobierz dokument

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. pobierz dokument

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów pobierz dokument

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów pobierz dokument