MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Deklaracje

Od dnia 01.07.2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych bedących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Sposoby złożenia deklaracji:

- w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1 - pokój nr 304, II piętro,

- przesłając pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin,

- składając za pośrednictwem platformy ePUAP.

 
 

UWAGA!
Od dnia 01.07.2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubin obowiązują nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji w zakładce: DEKLARACJE/ FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2020 ROKU

Informacja telefoniczna: 76 746 80 76/93/96/99/19/98