MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

WYDANIE NIEUWIERZYTELNIONEJ KOPII

WYDANIE NIEUWIERZYTELNIONEJ KOPII DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI / INNEGO DOKUMENTU

 

I. KOGO DOTYCZY

Podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pełnomocnik podatnika.

 

II. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji / innego dokumentu, który powinien zawierać:
– dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby,
– numer NIP lub numer PESEL,
– datę sporządzenia wniosku,
– wskazanie adresata,
– określenie jakiego dokumentu dotyczy wniosek,
– określenie jakiego okresu dotyczy deklaracja lub daty dokumentu,
– określenie sposobu  dostarczenia kopii,
– podpis wnioskodawcy,
– upoważnienie do odbioru jeśli kopia ma zostać wydana osobie niebędącej płatnikiem,
– w przypadku, kiedy o wydanie uwierzytelnionej kopii zwraca się pełnomocnik podatnika, należy złożyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową upoważniające do dokonania tej czynności.

 

III. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dowolny.

 

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście – w Dziale Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w pokoju 304;
- za pośrednictwem poczty na adres:

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

 

V. PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1325
z późń. zm.)

 

- wniosek o wydanie kserokopii nieuwierzytelnionej

- upoważnienie do odbioru kopia uwierzytelniona i nieuwierzytelniona