MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

WYDANIE UWIERZYTELNIONEJ KOPII

WYDANIE UWIERZYTELNIONEJ KOPII DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI / INNEGO DOKUMENTU

 

I. KOGO DOTYCZY

Podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pełnomocnik podatnika.

 

II. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji / innego dokumentu, który powinien zawierać:
– dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby,
– numer NIP lub numer PESEL,
– datę sporządzenia wniosku,
– wskazanie adresata (Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie),
– określenie jakiego dokumentu dotyczy wniosek,
– określenie jakiego okresu dotyczy deklaracja lub daty dokumentu,
– określenie sposobu  dostarczenia kopii,
– podpis wnioskodawcy,
– upoważnienie do odbioru jeśli kopia ma zostać wydana osobie niebędącej płatnikiem,
– w przypadku, kiedy o wydanie uwierzytelnionej kopii zwraca się pełnomocnik podatnika, należy złożyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową upoważniające do dokonania tej czynności.

 

III. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dowolny.

 

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- osobiście – w Dziale Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w pokoju 304;
- za pośrednictwem poczty na adres:

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

 

V. WYMAGANE OPŁATY

W wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Lubinie nr 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
Tytuł wpłaty w przypadku pobierania kopii deklaracji:
Opłata skarbowa za wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tytuł wpłaty w przypadku pobierania kopii innego dokumentu:
Opłata skarbowa za wydanie kserokopii ……………….…….(należy wpisać nazwę dokumentu).

 

VII. PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546
z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1325
z późn. zm.)

 

- wniosek o wydanie kserokopii uwierzytelnionej

- upowaznienie do odbioru kopia uwierzytelniona i nieuwierzytelniona