MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Akcje edukacyjne

Prowadzone przez nas akcje oraz zajęcia edukacyjne mają na celu wzrost świadomości mieszkańców na temat problemów związanych z gospodarką odpadami.

Priorytetem naszych działań jest edukowanie naszego społeczeństwa, zmiana ich przyzwyczajeń i uczenie odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych, podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich.

Dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym mieszkańcy uczą się prawidłowych zachowań proekologicznych, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w życiu codziennym.