MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs wiedzy 2015/2016

Konkurs wiedzy dla IV klas Szkół Podstawowych

Konkurs wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin

W związku z przeprowadzoną w maju i czerwcu br. Akcją edukacyjną „Dobre rady na odpady” w klasach trzecich szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ogłasza Konkurs wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W Konkursie mogą brać udział dzieci z klas czwartych szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Celem  Konkursu  jest:

1. Propagowanie wiedzy na temat:

Gminy Miejskiej Lubin w zakresie działalności MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie;
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin;
dbałości o czystość środowiska naturalnego.

2. Przygotowanie Uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.

3. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: klasowym, szkolnym i  międzyszkolnym.

Pierwszy etap - Eliminacje na szczeblu klasowym  przeprowadzony zostanie w dniach 23 -27 listopada 2015 r. w szkołach macierzystych.

Drugi etap - Eliminacje na szczeblu szkolnym będzie przeprowadzony w szkołach w dniach 18-22 stycznia 2016 r.

Trzeci etap -  O terminie przeprowadzenia etapu międzyszkolnego szkoły zostaną powiadomione po rozstrzygnięciu II etapu Konkursu.

W Konkursie nagrodzeni zostaną członkowie drużyn etapu międzyszkolnego, którzy zajęli  I – III miejsce oraz szkoła, z której pochodzi zwycięska drużyna.

Udział w Konkursie należy zgłaszać do Organizatora Konkursu: mailowo na adres konkurs@mpwik.lubin.pl lub telefonicznie na nr tel. 76-746-80-63/93.

Wszelkich dodatkowych informacji, związanych z Konkursem udziela Pani Bożena Kulicka, Inspektor ds. obsługi systemu gospodarki odpadami i Pani Dorota Pałucha, Inspektor ds. obsługi systemu gospodarki odpadami, z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie

59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1, pokój 310

Regulamin konkursu do pobrania.