MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

FAQ

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację musi złożyć właściciel każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych, budynków, na których zamieszkują mieszkańcy, firm czy przedsiębiorstw. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.


Co się stanie, jeżeli nie będę segregował odpadów pomimo, że w deklaracji zgłosiłem selektywną zbiórkę odpadów?

W takim wypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, wyższą, zgodnie ze stawką naliczaną jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.


Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Stawka została ustalona przez Radę Miejską Lubin w formie uchwały.


Co jeśli termin składania deklaracji już minął, a ja jeszcze jej nie złożyłem?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć wymaganą deklarację. W przeciwnym razie, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, a w ego konsekwencji zostanie wydana decyzja administracyjna  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie dostępnych danych właściwych dla wybranej przez gminę metody, a w przypadku ich braku – uzasadnionych szacunków, a w przypadku  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średniej  ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie?

Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających. W kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.


Jak gmina sprawdzi, czy podaliśmy prawdziwe dane w deklaracji?

W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego. Gminom donosić mogą też firmy wywożące odpady - informacje o przepełnieniu pojemników również mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.


Kto jest mieszkańcem, a kto nie w myśl przepisów ustawy śmieciowej?

Eksperci wskazują, że mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008. Tam miejsce zamieszkania określono jako miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.


Czy jeśli wyjeżdżam na kilka tygodni, muszę płacić za wywóz śmieci za cały miesiąc? A co jeśli na kilka tygodni przyjeżdża do nas rodzina w odwiedziny?

Gmina ustaliła opłatę od liczby mieszkańców, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na trzy tygodnie, czy na trzy dni - płacimy opłatę miesięczną. Jeśli nastąpi jakaś radykalna zmiana - urodzi się dziecko lub ktoś wyjedzie na dłuższy czas na studia albo do pracy czy zamieszka u nas dodatkowa osoba na stałe - należy to zgłosić w gminie w ciągu 14 dni i na nowo wyliczyć wysokość opłaty składając odpowiednią deklarację.


Wyjeżdżam we wrześniu na dłuższy czas (konkretnie na rok). Czy muszę złożyć teraz deklarację?

Tak. Należy złożyć  nową deklarację w ciągu 14 dni w przypadku zmiany danych będących  podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas za ten okres nie będzie trzeba uiszczać opłaty.


Wspólnota mieszkaniowa zdecydowała, że od lipca będziemy w bloku segregowali śmieci. Czy muszę się tej decyzji podporządkować?

Tak. Spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe musiały podjąć jedną decyzję dla całego bloku: segregujemy śmieci czy też nie. Nie istnieje możliwość, by część budynku zdawała firmom odpady zmieszane, a część zebrane w sposób selektywny. Jeśli więc w danej spółdzielni zdecydowano o segregowaniu, muszą się temu porządkować wszyscy. Nawet Ci, którzy się z tym nie zgadzają. Muszą oni pamiętać, że jeżeli zdecydują się postępować wbrew ustaleniom, negatywne konsekwencje mogą ponieść wszyscy mieszkańcy. Jeśli wybrana przez Gminę Miejską Lubin firma śmieciarska dopatrzy się, że mimo wcześniejszych deklaracji część mieszkańców danego bloku nie segreguje odpadów, będzie musiała poinformować o tym gminę, która nałoży na całą spółdzielnię wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami.


Czy stare ubrania będą odbierane z domów w osobnych workach?

Nie. Stare ubrania powinny trafiać przede wszystkim do pojemników na używaną odzież, które są wystawiane w osiedlach mieszkaniowych.


Czy segregować śmieci?

Co do zasady - tak. Jednym z celów zmiany przepisów śmieciowych jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Śmieci właściwie przetworzone mogą się okazać cennym surowcem. Biorąc pod uwagę zarówno kwestie ekonomiczne, jak i ochronę środowiska - należy je ponownie wykorzystywać. Poza tym mamy w tym zakresie zobowiązania wobec Unii Europejskiej, np. do końca 2020 r. nasz kraj musi osiągnąć poziom 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.


Czy "śmieciarze" mają prawo grzebać w naszych workach?

Od momentu gdy firma śmieciowa odbierze pojemnik lub worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód, by firma, z którą gmina podpisała umowę, sprawdziła ich zawartość. Zresztą tylko sprawdzając zawartość worków czy pojemników, gmina (za pośrednictwem firmy) może wytknąć nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nie tylko nauczymy się prawidłowych nawyków, lecz także uda się wyłapać tych, którzy nie stosują się do zasad selektywnej zbiórki.


Na co zostaną przeznaczone opłaty, które trafią do gmin?

Pieniądze zebrane z opłat śmieciowych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

  • odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługę administracyjną tego systemu;
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowości postępowania z odpadami komunalnymi.
  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki - koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców. W szczególności gmina nie może na systemie zarabiać i w ten sposób zwiększać poziomu swoich dochodów.


W jaki sposób mam wnosić opłatę śmieciową do gminy?

Każdy właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji i wysokości opłaty otrzymuje pocztą indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za mieszkańców bloków lub osiedli rozliczy się spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa (doliczy opłatę śmieciową do czynszu). Właściciele domów jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będą mogli zapłacić dokonując wpłat na konto gminy. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.