MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Umowa powinna zawierać m.in.: 

 1. informację o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (5 frakcji: zmieszane, szkło, papier, tworzywa i bioodpady); 
 2. wskazanie częstotliwości odbioru odpadów:
  1. odpady metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  2. odpady z papieru - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  3. odpady ze szkła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
  5. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 3. wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (m.in. okresowe mycie i dezynfekcja pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał).