MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Kalkulator opłat - nieruchomości niezamieszkałe

Wylicz swoje opłaty
 

Dobierz pojemniki na odpady zmieszane tak, aby osiągnąć minimalną wymaganą pojemność

Odpady zmieszane

Papier

Tworzywa sztuczne i metale

Szkło

Bio odpady

Ilości oraz pojemności pojemników na odpady selektywnie zbierane zostaną dobrane wg. potrzeb właściciela nieruchomości przez firmę odbierającą odpady
 
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i niezamieszkałej.
 
Przy obliczaniu wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wybrać taki sam sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) dla część zamieszkałej i niezamieszkałej.