MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Miejsce zagospodarowania

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

  • przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej; selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, firma MPO Sp. z o.o. w Lubinie jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu północnego.

Od 1 października 2017 r odpady komunalne zebrane i odebrane z terenu Gminy Miejskiej Lubin przekazywane są do firmy Ekopartner Recykling Sp. z o.o., mającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu.

43243.jpg

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami pobierz dokument