MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Wysokość opłat

Wysokość opłat obowiązująca od 01.07.2020 r.

1. Nieruchomości zamieszkałe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawkę opłaty ustala się w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lub lokal i wynosi jeśli:

 • zamieszkuje 1 osoba – 36,00 zł za osobę;
 • zamieszkują 2 osoby – 36,00 zł za każdą osobę;
 • zamieszkują 3 osoby – 33,00 zł za każdą osobę;
 • zamieszkują 4 osoby – 29,00 zł za każdą osobę;
 • zamieszkuje 5 osób – 27,00 zł za każdą osobę;
 • zamieszkuje 6 osób lub więcej – 24,00 zł za każdą osobę.

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych wsposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości dwukrotności stawki określonej miesięcznie odpowiednio w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Więcej informacji dla zamieszkałej.

2. Nieruchomości niezamieszkałe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek wynosi w przypadku:

 1. Worka o pojemności 0,12 m3 – 18,00 zł;
 2. Pojemnika o pojemności: 
 • 0,12 m3 – 6,00zł;
 • 0,24 m3 – 12,50 zł;
 • 0,36 m3 – 19,00 zł;
 • 0,66 m3 – 34,50 zł;
 • 1,10 m3 – 58,00 zł;
 • 1,50 m3 – 79,00 zł;
 • 2,50 m3 – 132,00 zł;
 • 3,00 m3 – 158,50 zł;
 • 5,00 m3 – 264,50 zł;
 • 6,00 m3 – 317,50 zł;
 • 8,00 m3 – 423,00 zł;
 • 12,00 m3 – 635,00 zł.

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek wynosi w przypadku:

 1. Worka o pojemności 0,12 m3 – 36,00 zł;
 2. Pojemnika o pojemności:
 • 0,12 m3 – 12,00 zł;
 • 0,24 m3 – 25,00 zł;
 • 0,36 m3 – 38,00 zł;
 • 0,66 m3 – 69,00 zł;
 • 1,10 m3 – 116,00 zł;
 • 1,50 m3 – 158,00 zł;
 • 2,50 m3 – 264,00 zł;
 • 3,00 m3 – 317,00 zł;
 • 5,00 m3 – 529,00 zł;
 • 6,00 m3 – 635,00 zł;
 • 8,00 m3 – 846,00 zł;
 • 12,00 m3 – 1270,00 zł.

Więcej informacji dla niezamieszkałej.

Więcej informacji dla mieszanej.

3. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 180 zł za rok;
 • podwyższona stawka opłaty – 360 zł za rok.

4. Częściowe zwolnienie z opłaty nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku (większym niż 3 m3) mogą otrzymać częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł na każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wysokość opłat obowiązująca do 30.06.2020 r.

1. Nieruchomości zamieszkałe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi w przypadku pojemnika o pojemności:

 • 0,12 m3 – 41,40 zł;
 • 0,14 m3 – 48,30 zł;
 • 0,24 m3 – 82,80 zł;
 • 0,66 m3 – 227,70 zł;
 • 1,10 m3 – 379,50 zł;
 • 4,00 m3 – 1380,00 zł;
 • 8,00 m3 – 2760,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi w przypadku pojemnika o pojemności:

 • 0,12 m3 – 48,20 zł;
 • 0,14 m3 – 56,30 zł;
 • 0,24 m3 – 96,50 zł;
 • 0,66 m3 – 265,30 zł;
 • 1,10 m3 – 442,20 zł;
 • 4,00 m3 – 1607,90 zł;
 • 8,00 m3 – 3215,80 zł.

3. Nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat zgodnie z pkt 1 i pkt 2.

4. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

 • 289,80 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 337,70 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.