MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Segregacja odpadów

Powtórne wykorzystanie, czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku.

Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z przetworzonych odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble, czy ubrania.

Obecnie gospodarka odpadami komunalnymi dąży do dostosowania polskiego prawa do norm środowiskowych Unii Europejskiej. Przyjmowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich wysypisk”, redukcję ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania i zwiększenie poziomów recyklingu. Ponadto powinny upowszechniać segregację odpadów oraz selektywną ich zbiórkę przez mieszkańców.

Gminy zobowiązują się do osiągnięcia do 31 grudnia 2021 roku:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wszystkich odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynieść co najmniej 50%;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) powinien wynieść co najmniej 70%.