MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Jak segregować?

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. 

Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na poszczególne rodzaje
i przekazywanie ich odbiorcy.

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XVI/111/20 z dnia 19 maja 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin selektywnemu zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości podlegają następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych:

 1. Papier i tektura;
 2. Metal;
 3. Tworzywa sztuczne;
 4. Szkło opakowaniowe;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Ulegające biodegradacji;
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych).

Wytworzone na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu czarnych pojemnikach.

W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest, by posegregowane odpady wrzucić do pojemników lub worków, oznaczonych według  następującej kolorystyki: niebieski, żółty, brązowy, czarny, zielony.

O tym co wolno, a czego nie wolno wrzucać do poszczególnych kolorów pojemników można przeczytać poniżej:

42254.jpg

 

42253.jpg

 

42981.jpg

 

II. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XVI/112/20 z dnia 19 maja 2020 r., w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych:

 1. Tworzywa sztuczne;
 2. Papier i tekturę;
 3. Szkło opakowaniowe;
 4. Metal;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Przeterminowane leki i chemikalia;
 7. Zużyte baterie i akumulatory;
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo max. 6 m3;
 10. Opony - jednorazowo max. 4 szt.;
 11. Odpady zielone - jednorazowo max. 720 l;
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne - jednorazowo max. 2 m3;
 13. Odpady powstające w wyniku przyjmowania leków i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (np. igły, strzykawki).

Każdy właściciel nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Lubin może - bez dodatkowych kosztów, korzystać z PSZOK zgodnie z regulaminem i harmonogramem pracy dostępnym w zakładce SEGEREGACJA/PSZOK.

 

42804.jpg

 

WYSZUKIWARKA ODPADÓW: Gdzie wyrzucić?