MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Lubina funkcjonuje PSZOK, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mogą oddawać, selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 1. Tworzywa sztuczne;
 2. Papier i tekturę;
 3. Szkło opakowaniowe;
 4. Metal;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Przeterminowane leki i chemikalia;
 7. Zużyte baterie i akumulatory;
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo max. 6 m3;
 10. Opony - jednorazowo max. 4 szt.;
 11. Odpady zielone - jednorazowo max. 720 l;
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne - jednorazowo max. 2 m3;
 13. Odpady powstające w wyniku przyjmowania leków i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (np. igły, strzykawki).

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Miejskiej Lubin.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8.00 - 12.00

12.00 - 16.00

8.00 -12.00

12.00 - 16.00

8.00 - 12.00

8.00 - 13.00

 

Adres PSZOK:
ul. Zielona 1
59-300 Lubin 

Informacje dotyczące PSZOK można uzyskać pod numerami telefonów: 76 746 80 94, 76 746 80 97 i 76 746 80 69.

Pobierz Regulamin PSZOK